Work & Travel คืออะไร ?

Higher : Work and Trave USA

โครงการ Work and Travel USA

เป็นโครงการแลกเปลี่ยนโครงการหนึ่ง ที่ดำเนินการภายใต้กฎบัญญัติความร่วมมือทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปี 1961 (Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961) โดยจุดประสงค์ หลัก คือ เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจต่อกันระหว่าง ชาวอเมริกัน และ ประชาชนจากประเทศอื่นๆ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่ง เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ เนื่องจากเป็นวิธีที่ให้โอกาสอันมีค่าในการเรียนรู้ วิถีชีวิตของคนอเมริกันอย่างแท้จริง ซึ่ง โครงการแลกเปลี่ยนนี้ ดำเนินการโดยสำนักงานการประสานงานและจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน (Office of Exchange Coordination and Designation) ภายใต้การดูแลของสำนักงานการศึกษาและวัฒนธรรม (Bureau of Educational and Cultural Affairs) เมื่อสิ้นสุดโครงการแลกเปลี่ยน ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเดินทางกลับประเทศของตน เพื่อนำประสบการณ์และทักษะต่างๆ ที่ได้รับระหว่างอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อประเทศนั้นๆ

ดังนั้น โครงการ Work and Travel USA นี้ ถือเป็นโครงการที่เปิด โอกาสให้นักศึกษาได้ ใช้ ชีวิตในสังคมอเมริกันด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และการทำงานจริง ในวัฒนธรรมอเมริกัน พร้อมพบปะเพื่อน นานาชาติที่ มีความ แตกต่าง เรียนรู้ การปรับตัว การแก้ปัญหา ซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในมหาวิทยาลัย และยังเป็นการส่งเสริม ให้นักศึกษาได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียน อย่างเป็นประโยชน์ อีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการ Work and Travel USA ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน เพราะผู้สมัคร จะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา ภาคปกติของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง และจะต้องทำการสอบคัดเลือกกับทางโครงการ เพื่อคัดเลือกผู้ เข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้อง และค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนั้น เป็นเพียง ส่วนช่วย ใน ค่าใช้จ่ายระหว่างที่พำนัก อยู่ ในสหรัฐอเมริกา ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิได้ เป็นเป้าหมายหลักของโครงการ แต่อย่างใด