คุณสมบัติของผู้สมัคร โครงการ Work & Travel USA
  • มีสถานภาพเป็น นักศึกษาภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ระดับปริญญาตรีปีที่ 1 – 4 หรือระดับปริญญาโท
     
  • โสด สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 18 – 28 ปี 
     
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พร้อมผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษกับทางโครงการ 
     
  • เข้าใจจุดประสงค์และกฎต่าง ๆ ของการเข้าร่วมโครงการ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความพร้อมที่จะทำงานหนัก มีความยึดหยุ่นและ สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในวัฒนธรรมที่แตกต่างได้