คุณสมบัติของผู้สมัคร โครงการ Work & Travel USA
  • ผู้สมัครต้องโสด สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 18 - 28 ปี
     
  • ผู้สมัครต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ระดับชั้นปริญญาตรี หรือปริญญาโท และยังไม่จบการศึกษาก่อนเข้าร่วมโครงการ
     
  • เข้าใจจุดประสงค์และกฎต่าง ๆ ของการเข้าร่วมโครงการ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความพร้อมที่จะทำงานหนัก มีความยึดหยุ่นและ สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในวัฒนธรรมที่แตกต่างได้
     
  • ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลางหรือมากกว่าเพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการและสามารถดำรงชีวิตประจำวันในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ และพยายามฝึกฝนภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดก่อนเข้าสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง ก่อนการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา