ขั้นตอนการดำเนินงาน
โครงการ Work & Travel USA
 • ระยะเวลาสมัคร
  1 สิงหาคม – 15 ธันวาคม ของทุกปึ (หรือปิดรับเมื่อเต็มโควต้า)
  สามารถสมัครโดยตรงที่บูทตามมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือผ่านทาง www.higher.co.th พร้อมเลือกวันสอบข้อเขียน และฟังบรรยายรายละเอียดโครงการ
 • สอบข้อเขียน
  มาสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษตามวันที่เลือกไว้ และร่วมฟังบรรยายรายละเอียดโครงการโดยทีมงาน Higher
 • ประกาศผลการสอบ
  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการแจ้งผลทาง SMS ภายใน 3 วันหลังการสอบ เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ ผู้สมัครดำเนินการชำระเงินค่าโครงการครั้งที่ 1 จำนวน 9,500 บาท* และแฟ็กซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่เบอร์ 02 934 4043 พร้อมระบุชื่อ - สกุล และหมายเลขประจำตัวสอบ หลังจากนั้นทางโครงการจัดส่ง User Name และ Password ให้ผู้สมัครเพื่อใช้ในการเลือกงาน
 • การส่งเอกสาร
  ผู้สมัครส่งเอกสารให้ทางโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด
 •  การเลือกงาน
  นักศึกษาเลือกงานที่ต้องการ และรอรับจดหมายยืนยันจากทางโครงการ ภายในระยะเวลาประมาณ 2 อาทิตย์ โดยทางทีมงานจะแจ้งผลการเลือกงานผ่านทาง website ซึ่งนักศึกษาต้องใช้ User Name และ Password ที่ทางโครงการ กำหนดให้ พร้อมทั้งรับทราบกำหนดการขั้นตอนต่อไป
 • การรับเอกสาร DS-2019
  นักศึกษาที่ยืนยันตำแหน่งงานแล้ว จะต้องชำระค่าโครงการที่เหลือ และ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกาทั้งหมด เพื่อ รับเอกสาร DS-2019 จากนายจ้าง ซึ่งใช้เป็นเอกสารสำคัญในการยื่นขอวีซ่า
 • การยื่นขอวีซ่า
  ทางโครงการจะทำการเตรียมเอกสารทั้งหมดในการยื่นขอวีซ่า J1 ให้กับนักศึกษา พร้อมทำการนัดสัมภาษณ์กับทางสถานฑูตอเมริกา ทั้งนี้ การสัมภาษณ์ กับสถานฑูตอเมริกา ซึ่งนักศึกษาจะทราบผลการขอวีซ่าในวันเดียวกับการสัมภาษณ์
 • การปฐมนิเทศน์ 
  จะมีขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่า J1และเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา
 • กำหนดการเดินทาง
  เจ้าหน้าที่ของบริษัท Higher Thailand จะประจำอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ที่สนามบิน ตามวันและเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูตสหรัฐอเมริกา