ขั้นตอนการดำเนินงาน
โครงการ Work & Travel USA
 • ระยะเวลาสมัคร
  ช่วง Spring: 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี (หรือปิดรับเมื่อเต็มโควต้า)
  ช่วง Summer: 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี (หรือปิดรับเมื่อเต็มโควต้า)
  สามารถสมัครโดยตรงที่บูทตามมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือผ่านทาง www.higher.co.th
 • การชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ
  เมื่อผู้สมัครดำเนินการชำระค่าสมัคร และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล์ info@higher.co.th พร้อมระบุชื่อ - สกุล หลังจากนั้นทางทีมงานจัดส่ง Username และ Password ให้ผู้สมัครเพื่อใช้ในการเลือกงานทันที
 • การส่งเอกสาร
  ผู้สมัครส่งเอกสารให้ทางโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด
 •  การเลือกงาน
  ผู้สมัครต้องใช้ Username และ Password ที่ทางโครงการ กำหนดให้ นำไปเข้าสู่ระบบเว็บไซต์Higher เพื่อเข้าไปเลือกงานที่ต้องการ และรอรับอีเมล์ยืนยันจากทางทีมงาน ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ พร้อมทั้งรับทราบกำหนดการขั้นตอนต่อไป
 • การรับเอกสาร DS-2019
  นักศึกษาที่ยืนยันตำแหน่งงานแล้ว จะต้องชำระค่าโครงการที่เหลือ และ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกาทั้งหมด เพื่อ รับเอกสาร DS-2019 จากนายจ้าง ซึ่งใช้เป็นเอกสารสำคัญในการยื่นขอวีซ่า
 • การยื่นขอวีซ่า
  ทางโครงการจะทำการเตรียมเอกสารทั้งหมดในการยื่นขอวีซ่า J1 ให้กับนักศึกษา พร้อมทำการนัดสัมภาษณ์กับทางสถานฑูตอเมริกา ทั้งนี้ การสัมภาษณ์ กับสถานฑูตอเมริกา ซึ่งนักศึกษาจะทราบผลการขอวีซ่าในวันเดียวกับการสัมภาษณ์
 • การปฐมนิเทศน์ 
  จะมีขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่า J1และเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูตสหรัฐอเมริกา