PRICE & PROMOTION

PRICE AND PROMOTION

** ค่าโครงการและรายละเอียดด้านล่างนี้ เป็นของ Spring & Summer 2020 Season เท่านั้น และสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า **

 

ค่าโครงการสำหรับน้องๆที่ชำระค่าสมัครภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 เท่านั้น :

     *ค่าโครงการเพียง 65,500 บาท (หักส่วนลด February Promotion จำนวน 7,000 บาทแล้ว)*

     *สำหรับศิษย์เก่า Higher จะได้รับส่วนลด Alumni Discount จำนวน 13,000 บาท ค่าโครงการจะเหลือเพียง 59,500 บาท

     *สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จะได้รับส่วนลด Final Year Student Discount จำนวน 11,000 บาท ค่าโครงการจะเหลือเพียง 61,500 บาท

 

รายละเอียดค่าโครงการ :

 • ค่าสมัคร จำนวน 4,000 บาท
   - ชำระทันที เพื่อยืนยันใบสมัครเข้าร่วมโครงการ, รับ Username & Password และเลือกสถานที่ทำงาน
 • ค่าโครงการ จำนวน 65,500 บาท (เมื่อชำระค่าสมัครภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2020)
   - แบ่งชำระเป็น 2 รอบ : รอบแรกจำนวน 15,000 บาท และรอบที่สองจำนวน 50,500 บาท
 • ค่าดำเนินการวีซ่า จำนวน 4,000 บาท
   - ชำระพร้อมค่าโครงการรอบที่สอง

 

อัตราค่าโครงการทั้งหมดด้านบนนี้ รวม :

 • ค่าสมัคร รวมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ และระบบการจัดการตลอดโครงการ
 • การจัดหางาน และการดำเนินการออกเอกสาร DS-2019
 • การสัมภาษณ์งานกับนายจ้างอเมริกัน เพื่อคัดเลือกตำแหน่งงาน (Job Fair & Skype Interview)
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาถึงวันทำงานวันสุดท้ายตามเอกสาร DS-2019
 • ค่าดำเนินการวีซ่ารวม ค่าดำเนินการเอกสาร, SEVIS, ปฐมนิเทศวีซ่า และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในวันสัมภาษณ์วีซ่า
 • การปฐมนิเทศก่อนเดินทาง ที่จัดขึ้นในประเทศไทย และระบบปฐมนิเทศ Online จากทางอเมริกา
 • เจ้าหน้าที่ Higher พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดการเข้าร่วมโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ของ US Sponsor พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดการเข้าร่วมโครงการ
 • ใบประกาศนียบัตร (Program Certificate) หลังจบโครงการ

 

อัตราค่าโครงการทั้งหมดด้านบนนี้ ไม่รวม :

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกาประเภท J1 ที่จ่ายโดยตรงกับทางสถานฑูตอเมริกา
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับระหว่างไทยและอเมริกา (ไม่บังคับซื้อตั๋วเครื่องบิน และไม่มีการเก็บค่ามัดจำตั๋ว)
 • ค่ามัดจำที่พัก หรือค่าชำระที่พักล่วงหน้า ที่ไทยหรือที่สหรัฐอเมริกา (ในบางงานเท่านั้น)

 

อัตราการขอคืนค่าโครงการ :

 • ค่าสมัคร จำนวน 4,000 บาท – ไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี
 • ค่าโครงการ จำนวน 64,500 บาท – ค่าโครงการรอบแรก ไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี

              - หากถูกปฎิเสธวีซ่า J1 – คืนเงินจำนวน 40,000 บาทจากค่าโครงการรอบที่สอง

              - หากยกเลิกกรณีอื่นๆทุกกรณี – คืนเงินจำนวน 30,000 บาทจากค่าโครงการรอบที่สอง

 

 • ค่าดำเนินการวีซ่า จำนวน 4,000 บาท

              - คืนเต็มจำนวน หากยังไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง หรือสัมภาษณ์งานไม่ผ่านในระบบ

              - ไม่คืนทั้งหมด หากผ่านการสัมภาษณ์กับทางนายจ้างแล้ว