CONTACT US

สำนักงานใหญ่

บริษัท ไฮเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1201/93 ซอย ทาวน์ อิน ทาวน์ 12 ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 02 530 8225-7, 02 530 8045-6
โทรสาร 02 530 7271
โทรศัพท์ มือถือ 081 286 9757, 084 555 3205
Email : info@higher.co.th
Website : www.higher.co.th

Graphic Map   Get Direction

ศูนย์รังสิต

บริษัท ไฮเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด
(สาขาศูนย์รังสิต)

ชั้น 1 หอพักทรงพิเชษฐ์ (ข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
69 หมู่ 8 ถนนเชียงราก ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ มือถือ 084 555 3205
Email : info@higher.co.th
Website : www.higher.co.th

Graphic Map   Get Direction