USA - INTERNSHIP PROGRAM
WITH HIGHER

โครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา กับไฮเออร์

 

What is USA – Internship Program with Higher Thailand ?

 

USA Internship Program เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยเน้นการฝึกงานตาม สาขาที่เรียนจบ โดยร่วมงานกับบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริง และเรียนรู้วิถีชีวิต, วัฒนธรรมและสังคมของชาวอเมริกัน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทน และสามารถเข้าร่วมโครงการในฐานะ นักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือ 12 เดือนตามต้องการ


 

Program type of USA – Internship Program with Higher Thailand 

ประเภทโครงการมีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

 

INTERNSHIP PROGRAM :

เรียนจบปริญญาตรี (หรือปริญญาโท) สาขาการท่องเที่ยว, การโรงแรม หรือการทำอาหาร (Hotel, Tourism, and Culinary Degree)

จบการศึกษามาไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันจบที่ลงอยู่ใน Completed Transcript 

เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการสมัคร “Internship Program” :

    1. Full Resumes in English with Pictures and included all your Education and Work Experiences (if any)

    2. Completed Transcript in English

    3. Send all documents by email to “info@higher.co.th”

 

TRAINEE (DIRECT) PROGRAM :  

เรียนจบปริญญาตรี (หรือปริญญาโท) สาขาการท่องเที่ยว, การโรงแรม หรือการทำอาหาร (Hotel, Tourism, and Culinary Degree)  

จบการศึกษาเกิน 12 เดือน นับจากวันจบที่ลงอยู่ใน Completed Transcript

มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีในสาขาการท่องเที่ยว, การโรงแรม หรือการทำอาหาร 

เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการสมัคร “Trainee (Direct) Program” :

    1. Full Resumes in English with Pictures and included all your Education and Work Experiences

    2. Completed Transcript in English

    3. Employment Letter in English from your workplace, stated that you have at least 1 year experience

    4. Send all documents by email to “info@higher.co.th”    

 

TRAINEE (IN-DIRECT) PROGRAM :  

เรียนจบปริญญาตรี (หรือปริญญาโท) สาขาใดก็ได้  

จบการศึกษาเกิน 12 เดือน นับจากวันจบที่ลงอยู่ใน Completed Transcript

มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีในสาขาการท่องเที่ยว, การโรงแรม หรือการทำอาหาร  

เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการสมัคร “Trainee (In-Direct) Program” :

    1. Full Resumes in English with Pictures and included all your Education and Work Experiences

    2. Completed Transcript in English

    3. Employment Letter in English from your workplace, stated that you have at least 5 years experience

    4. Send all documents by email to “info@higher.co.th”

 

 

Qualifications ?

คุณสมบัติผู้สมัคร ได้แก่

 1. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ไม่เกิน 1 ปี
 3. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงานได้เป็นอย่างดี


 

Program Fee ?

ค่าโครงการ รวม

 • การหานายจ้าง หาตำแหน่งงาน และหาที่พัก
 • ดำเนินการออกเอกสาร DS-2019 และ Acceptance Letter ให้นักศึกษา
 • จัดการสัมภาษณ์งาน กับนายจ้างอเมริกัน
 • ทำประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ของ Higher Education ให้ความช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใบประกาศนียบัตร หลังนักศึกษาเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว

ค่าโครงการ ไม่รวม

 • Visa Package ( J1 Visa, SEVIS, PIN, Envelop)
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา


 

ราคาค่าโครงการ : จำนวนเงินเป็นบาท *

  Program Type//Duration

   Price

  12 Months

  158,000 บาท 

 


APPLICATION DOCUMENT ?

เอกสารในการสมัคร

 1. ใบสมัครโครงการ USA Internship Program – กรอกตามเอกสารที่แนบให้ 
 2. จดหมายแนะนำตนเอง เป็นภาษาอังกฤษ (Resume) พร้อมติดรูปตนเองให้เรียบร้อย – กรอกตามเอกสารที่แนบให้ 
 3. แบบสอบถาม Questionnaire – กรอกตามเอกสารที่แนบให้ 
 4. Two (2) Recommendation Letter - ฉบับจริง
 5. สำเนา หนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรายละเอียดของนักศึกษา) พร้อมลายเซ็นเอกสารถูกต้อง 2 ชุด
 6. สำเนา บัตรประชาชนของนักศึกษา พร้อมลายเซ็นเอกสารถูกต้อง 2 ชุด
 7. สำเนา ทะเบียนบ้านของนักศึกษา (หน้าที่มีรายละเอียดบ้าน และหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา) พร้อมลายเซ็นเอกสารถูกต้อง 2 ชุด
 8. หนังสือรับรอง จบการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 2 ฉบับ (ออกโดยทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
 9. Completed Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 2 ฉบับ (ออกโดยทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
 10. รูปถ่าย ครึ่งตัว 2 รูป และ รูปถ่ายเต็มตัว 2 รูป

*** ค่าโครงการนี้มีผลตั้งแต่ 15 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น ***

 

DOWNLOAD