เอกสารสำคัญของ โครงการ Work & Travel USA
 • J1 Visa
  เอกสารวีซ่า J1 เป็นเอกสารที่ทางรัฐบาลอเมริกาออกให้เพื่อบุคคลที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของรัฐบาล ที่มีจุดประสงค์หลักคือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอเมริกัน บุคคลที่สามารถขอวีซ่า J1 ได้นั้นจะต้องผ่านคุณสัมบัติต่างๆที่ทางโครงการแลกเปลี่ยนนั้นๆ กำหนดไว้ รวมทั้งได้รับเอกสารประกอบที่ถูกต้องตามกฎหมายของทางรัฐบาลอเมริกา ซึ่งในโครงการแลกเปลี่ยน Work & Travel USA. นี้ นักเรียนจำต้องได้รับเอกสาร DS-2019 ที่ออกโดยนายจ้างก่อนการยื่นขอวีซ่า J1
 • DS-2019 Form
  เอกสาร DS-2019 เป็นเอกสารสำคัญประกอบการขอวีซ่า J1 สำหรับบุคคลที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงสถานะของบุคคล ว่าได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนชนิดใด และสถาบันใดเป็นผู้รับรองการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาของบุคคลนั้นๆ ทั้งนี้บนเอกสาร DS-2019 จะระบุถึงระยะเวลาที่บุคคลนั้นจะสามารถพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • SEVIS Fee
  SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) คือค่าธรรมเนียมที่นักศึกษาต่างชาติต้องจ่ายเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าปกติผู้ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนี้จะเป็นเฉพาะผู้ที่เป็น นักศึกษาใหม่ในโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่เคยได้รับวีซ่านักเรียน และกลับมาอยู่ในประเทศไทย นานเกินกว่า 5 เดือน และต้องการกลับเข้าไปเรียนหนังสือในสหรัฐอมริกาใหม่ สำหรับค่าธรรมเนียม SEVIS Fee ของนักศึกษาโครงการ Work and Travel USA. คือ 35 เหรียญสหรัฐ หรือเป็นเงิน 1,300 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น นอกจากนี้ การที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนในระบบ SEVIS แล้ว จะทำให้ข้อมูลของนักศึกษาถูกเก็บรวบรวมอยู่ใน database ของทางสถานทูตเพื่อสามารถติดต่อนักศึกษาได้ในกรณีฉุกเฉินตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA.
 • Social Security Card
  บัตร SSC เปรียบเสมือนบัตรประจำตัวของบุคคลที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้เป็นเอกสารในการแสดงสถานะของบุคคลนั้นๆ ที่สามารถทำงานในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมใช้หมายเลขบนบัตร SSC เป็นหมายเลขประจำตัวในการเสียภาษีเช่นกัน ดังนั้น นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Work & Travel USA. จะได้รับบัตร SSC ถูกต้องตามกฎหมายเช่นกัน