ระยะเวลาของ โครงการ Work & Travel USA
ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลอเมริกัน อนุญาตให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Work & Travel USA สามารถทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้เป็นระยะเวลา ตั้งแต่ 2- 4 เดือน แต่จะต้องเป็นช่วงเวลาปิดภาคการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น หลังจากนั้นนักศึกษายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 30 วัน หลังสิ้นสุดการทำงาน แต่ทางโครงการจะแนะนำให้นักศึกษาเดินทางกลับภายในวันที่กำหนดไว้ในเอกสาร DS-2019 เพื่อจะได้รับ การคุ้มครองของประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ อย่างต่อเนื่อง