เอกสารประกอบการสมัคร
โครงการ Work & Travel USA
เอกสารในการสมัคร
นำมายื่นในวันสอบข้อเขียน
 • สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ชุด
เอกสารเพิ่มเติม
นำมายื่นตามวันที่ทางโครงการกำหนด
 • ใบสมัครฉบับเต็มของทางบริษัท  
 • หนังสือเดินทางตัวจริง และสำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด (พร้อมเก็บสำเนาไว้ที่ตนเอง 1 ชุด)  
 • รูปถ่ายสำหรับการขอวีซ่าอเมริกา ขนาด 2x2 นิ้ว พื้นขาว หน้าตรง จำนวน 2 รูป  
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรอง  
 • หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา (ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 ชุด  
 • ใบรายงานผลการเรียน – Transcript (ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ชุด  
 • จดหมายแนะนำตนเอง - Resume (ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ชุด  
 • หนังสือรับรองสถานภาพทางการเงินของผู้ปกครอง ซึ่งต้องออกโดยธนาคารเท่านั้น (ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ชุดต่อ 1 บัญชี
  (อาจมีเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ในบางกรณี เช่น สำเนา-ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลเป็นต้น)