วัตถุประสงค์ ของโครงการ Work & Travel USA
  • เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษานานาชาติที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ เรียนรู้ วิถีชีวิตของชาวอเมริกันอย่างแท้จริง พร้อม นำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการ ดำเนินชีวิตต่อไป 
     
  • ส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ใช้ช่วงเวลาปิดเทอมได้อย่างมีคุณค่า พร้อมทั้งพัฒนาตนเอง โดยมีโอกาสในการหาประสบการณ์จากการทำงานจริง และมีรายได้พิเศษที่ เป็นส่วนช่วยใน ค่าใช้จ่ายระหว่างที่พำนัก อยู่ ในสหรัฐอเมริกา ตามระยะเวลาที่กำหนด
     
  • เรียนรู้การเข้าสังคม การใช้ชีวิตต่างแดน การปรับตัว ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ทั้งสัญชาติเดียวกันและสัญชาติอื่น ๆ พร้อมฝึกความ รับผิดชอบ และเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง
     
  • นักศึกษา มีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ ทักษะ การพูด และการ ฟัง ในสภาพแวดล้อมจริงระหว่าง การใช้ชีวิต ในสหรัฐอเมริกา