USA - INTERNSHIP PROGRAM
WITH HIGHER

โครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา กับไฮเออร์

What is USA – Internship Program with Higher Thailand ?

USA Internship Program เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยเน้นการฝึกงานตาม สาขาที่เรียนจบ โดยร่วมงานกับบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริง และเรียนรู้วิถีชีวิต, วัฒนธรรมและสังคมของชาวอเมริกัน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทน และสามารถเข้าร่วมโครงการในฐานะ นักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือ 12 เดือนตามต้องการ


Program type of USA – Internship Program with Higher Thailand ?

ประเภทโครงการมีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

 1. Full Service Placement – ทีมงานหานายจ้าง พร้อมดำเนินเอกสารให้ทั้งหมด
 2. Full Service Premium Placement – ทีมงานหานายจ้างด้าน Business และด้าน IT พร้อมดำเนินเอกสารให้ทั้งหมด
 3. Self Arranged Placement – นักศึกษาหานายจ้างเอง ทางทีมงานดำเนินเอกสารให้ทั้งหมด

Type of Host Companies / Positions / Jobs ?

 • Arts & Culture
 • Information Media and Communications
 • Education, Social Sciences, Library Science, Counseling and Social Services
 • Hospitality and Tourism
 • Management, Business, Commerce and Finance
 • Sciences, Engineering, Architecture, Mathematics and Industrial Occupations
 • Public Administration and Law

Qualifications ?

คุณสมบัติผู้สมัคร ได้แก่

 1. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ไม่เกิน 1 ปี
 3. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงานได้เป็นอย่างดี

Program Fee ?

ค่าโครงการ รวม

 • การหานายจ้าง หาตำแหน่งงาน และหาที่พัก
 • ดำเนินการออกเอกสาร DS-2019 และ Acceptance Letter ให้นักศึกษา
 • จัดการสัมภาษณ์งาน กับนายจ้างอเมริกัน
 • ทำประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
 • การปฐมนิเทศ ก่อนการเดินทาง พร้อมเจ้าหน้าที่ของ Higher Education ให้ความช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใบประกาศนียบัตร หลังนักศึกษาเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว

ค่าโครงการ ไม่รวม

 • Visa Package ( J1 Visa, SEVIS, PIN, Envelop)
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

ราคาค่าโครงการ : จำนวนเงินเป็นบาท *

  Program Type//Duration    Price
  6 months   115,000 บาท
  12 months   145,000 บาท

 

APPLICATION DOCUMENT ?

เอกสารในการสมัคร

 1. ใบสมัครโครงการ USA Internship Program – กรอกตามเอกสารที่แนบให้
 2. จดหมายแนะนำตนเอง เป็นภาษาอังกฤษ (Resume) พร้อมติดรูปตนเองให้เรียบร้อย – กรอกตามเอกสารที่แนบให้
 3. แบบสอบถาม Questionnaire – กรอกตามเอกสารที่แนบให้
 4. Two (2) Recommendation Letter - ฉบับจริง
 5. สำเนา หนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรายละเอียดของนักศึกษา) พร้อมลายเซ็นเอกสารถูกต้อง 2 ชุด
 6. สำเนา บัตรประชาชนของนักศึกษา พร้อมลายเซ็นเอกสารถูกต้อง 2 ชุด
 7. สำเนา ทะเบียนบ้านของนักศึกษา (หน้าที่มีรายละเอียดบ้าน และหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา) พร้อมลายเซ็นเอกสารถูกต้อง 2 ชุด
 8. หนังสือรับรอง จบการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 2 ฉบับ (ออกโดยทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
 9. Completed Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 2 ฉบับ (ออกโดยทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
 10. รูปถ่าย ครึ่งตัว 2 รูป และ รูปถ่ายเต็มตัว 2 รูป

* ค่าโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ ขณะนั้นๆ

DOWNLOAD